Ακίνητες αποκαταστάσεις με γέφυρες επί φυσικών δοντιών2018-08-29T19:43:58+00:00

Ο σκοπός της ακίνητης οδοντικής προσθετικής είναι η επανόρθωση εκτεταμένων βλαβών της μύλης και η αναπλήρωση ελλειπόντων δοντιών με αποκαταστάσεις οι οποίες σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συγκολλούνται μόνιμα επί υπαρχόντων φυσικών δοντιών. Η διατήρηση και χρησιμοποίηση των δοντιών αυτών για αποκατάσταση κρίνεται αναγκαία διότι το στοματογναθικό σύστημα χάνοντας όλη τη φυσική του οδοντοφυία χάνει την ικανότητα των ιδιοδεκτικών υποδεκτικών οργάνων του περιοδοντίου που διαβιβάζουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα μηνύματα σχετικά με τη θέση των κινούμενων μερών, την τάση των μυών, το βαθμό σύσπασής τους, τις οδοντικές επαφές, το μέγεθος και τη σκληρότητα των τροφών και άλλων αντικειμένων που παρεμβάλλονται μεταξύ των φραγμών.

Δόντια που έχουν απωλεσθεί μπορούν να αναπληρωθούν με την τοποθέτηση γεφυρών που αποτελούν αποκαταστάσεις προτιμότερες από τις αντίστοιχες κινητές, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Οι ασθενείς εξάλλου προτιμούν πάντοτε μία ακίνητη αποκατάσταση από μία κινητή. Δεδομένου ότι μία γέφυρα στηρίζεται αποκλειστικά σε υπάρχοντα δόντια στα οποία συγκολλιέται μόνιμα, η κατασκευή της, η λειτουργία της, καθώς και η διάρκειά της εξαρτώνται σε μέγιστο βαθμό από την κατάσταση των δοντιών στηριγμάτων, αφού εκτός από τις φορτίσεις που δέχονται ως μεμονωμένες μονάδες, επιβαρύνονται και με τις πρόσθετες φορτίσεις που ασκούνται επί του γεφυρώματος.